UCSIA
Prinsstraat 14
B-2000 Antwerpen
marijke.celis@ua.ac.be
Tel. +32 (0)3 265 49 60
Fax +32 (0)3 707 09 31
Migratie & Onderwijs

Op 21 en 22 september organiseerde UCSIA, in het kader van de SCRIBANI workshop, twee publieke sessies in samenwerking met het Centrum voor Migratie en Interculturele studies, CeMIS, van de Universiteit van Antwerpen. De thematiek kadert in de conferentieprogrammatie van SCRIBANI met een link naar de voorbije conferentie over integratie van migranten in Europa en naar de volgende over burgerschapsvorming, die in september 2018 zal georganiseerd worden door FUCID, ‘Forum Universitaire pour la Coopération Internationale au Développement’ van de Universiteit van Namen. Beide sessies werden bijgewoond door de SCRIBANI-leden en een zestigtal onderzoekers en praktijkexperts uit het migratiebeleid, de migrantenwerking en het onderwijs.

Welke ondersteuningsmechanismen worden er ontwikkeld op internationaal, regionaal en lokaal vlak om bevolkingen blootgesteld aan klimatologische gevaren, mensen onderweg naar een betere toekomst en migrantenjongeren geconfronteerd met onderwijsmoeilijkheden in onthaallanden te helpen? Wat kan migratie onze samenleving bijbrengen en wat kunnen wij leren van de weerbaarheid van migranten?

Onderzoekers van CeMIS, met name Milena Belloni, Stiene Ravn en Rilke Mahieu; de Universiteit van Namen, Sabine Henry en de Universiteit van Antwerpen, Edith Piqueray, deelden hun bevindingen met praktijkexperts uit het onderwijs en de migrantensector in Vlaanderen, zoals VRT- journalist Brigitte Vermeersch, diversiteitsmanager bij de Stad Antwerpen (dienst Atlas), Sylke Blommaert, schooldirecteur Joris Verlinden en student Hana Verstraeten, die deelneemt aan een coaching project van UA.

Sessie I - Onthaal en ondersteuning van migranten

Migratie en klimaat

In haar uiteenzetting startte Sabine Henry van de definitie van klimaatvluchteling. De diversiteit in migratiepatronen bemoeilijkt een eenduidige omschrijving. De Internationale Organisatie voor Migratie, IOM (2007) hanteert volgende definitie: klimaatvluchtelingen zijn personen of groepen die onder druk van plotselinge of geleidelijke veranderingen in het klimaat, die hun leven of levensomstandigheden negatief beïnvloeden, genoopt zijn of ervoor opteren hun huis tijdelijk of voorgoed achter te laten en te verhuizen binnen hun land of naar het buitenland. Hoeveel zijn het er? Er zijn te weinig en vaak tegengestelde gegevens, maar schattingen spreken over 50 miljoen vandaag en voorspellen een toename tot 250 miljoen tegen 2050.

Wat interessant is om te bestuderen is waarom sommigen vertrekken en anderen blijven. Welke zijn de factoren die aanzetten tot vertrek? Het Foresight project van de VN, waaraan Sabine Henry meewerkt, tracht dit in kaart te brengen. Daarbij wordt rekening gehouden met de samenstelling van huishoudens en het wetgevende kader, alsook de kosten van verplaatsing en de aanwezigheid van sociale netwerken in de diaspora.

Henry begeleidt ook onderzoek naar de discrepantie tussen de actuele situatie en de wijze waarop betrokkenen die percipiëren. Verder plant zij ook onderzoek naar de weerbaarheid van gemeenschappen en besluitvormingsprocessen in het licht van toekomstige risico’s inzake klimaatverandering.

De IOM pleit voor maatregelen om klimaatcrises te voorkomen door duurzame ontwikkeling te promoten, klimaatmigratie in een vroeg stadium te begeleiden en gedwongen verplaatsing in nood te lenigen.

Download de presentatie.

De positie van de vrouw in migratie

Milena Belloni lichtte haar onderzoek naar de positie van vrouwen in migratie toe. Vrouwen vertrekken omwille van andere redenen en ontmoeten andere obstakels. Hun kwetsbaarheid is niet te herleiden tot seksueel geweld. Dit is een eenzijdige visie die tekort doet aan de verscheidenheid van hun ervaringen. Vrouwen vormen de meerderheid in opvangkampen (vluchtelingen in steden zijn overwegend mannen). Meer vrouwen gebruiken de oostelijke middellandse zeeroute (over land via Turkije) dan de centrale route (over zee via Libië), die gevaarlijker is, maar de overeenkomst tussen Turkije en de EU, maakt dat velen stranden in vluchtelingenkampen in Turkije. Onthaal- en asielprocedures hebben weldegelijk een gendereffect.

Wie zijn die vrouwen die Europa bereiken? Vrouwen uit Somalië, Nigeria en Eritrea zijn pioniers in migratie eerder dan volgers (via familiehereniging). Zo verlaten jonge vrouwen uit Eritrea hun thuisland omwille van de verplichte legerdienst die hen wordt opgelegd tijdens hun laatste jaar secundair onderwijs. Vrouwen zijn ook initiatiefnemers en niet enkel slachtoffer.

Download de presentatie.

Universiteit en samenleving, gelijke kansen en diversiteit

Edith Piqueray stelde het IKAN-project van het departement Gelijke Kansen en Diversiteit van UA voor.

Het betreft een coaching project waarbij studenten van de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen anderstalige nieuwkomers in het secundair onderwijs (OKAN-leerlingen) individuele ondersteuning bieden in hun leertraject en hen trachten toe te leiden tot hoger onderwijs. In de pilootfase waren 33 leerlingen uit 4 scholen en 10 begeleiders betrokken. Voor de begeleiders vormt dit een kans om hun interculturele en didactische competenties te ontwikkelen. Het project wordt dit academiejaar uitgebreid tot 8 scholen.

Gezien 70% van de Antwerpse schoolpopulatie een migratieachtergrond heeft en slechts een fractie van hen in het hoger onderwijs terecht komt, heeft de universiteit er alle belang bij dit soort projecten te ontwikkelen, temeer daar zij ook gehouden wordt dienstverlening aan de maatschappij te verlenen.

Download de presentatie.

Sessie II - Onderwijs voor vluchtelingen in Vlaanderen

Een warm onthaal voor anderstalige nieuwkomers op school in Vlaanderen

Brigitte Vermeersch ging als journalist de uitdaging aan om als OKAN-leerkracht in een Antwerpse school aan de slag te gaan en bracht hiervan getuigenis. Gedurende een maand begeleidde zij een klas van 14 leerlingen van 12 tot 17 jaar van 8 verschillende nationaliteiten. Het betreft specifieke ondersteuning gedurende een jaar voor anderstalige nieuwkomers om Nederlands te leren en vertrouwd te geraken met de Vlaamse maatschappij. De grootste uitdaging vormt de gediversifieerde aanpak, met oog voor het individuele ontwikkelingsniveau en persoonlijke talenten. De grootste moeilijkheid ligt in de overgang naar het reguliere leerregime, wanneer ze terecht komen bij leerkrachten die niet vertrouwd zijn met de achtergrond van de leerling.

Download de presentatie.

Integratie van vluchtelingen in Vlaamse middelbare scholen

Stiene Ravn, die met haar collega’s van CeMIS een hoofdstuk over vluchtelingenonderwijs in Vlaanderen aanleverde voor het comparatieve Europese onderzoeksproject Sirius, deelde de bevindingen met het publiek.

Gedurende het schooljaar 2015-’16 verdubbelde het aantal anderstalige nieuwkomers in het Vlaamse onderwijs van 2059 in september tot 4696 eind juni. De overheid opteerde voor directe integratie in het regulier onderwijs met als extra ondersteuning OKAN-begeleiding. Hoe moesten de scholen hiermee overweg?

CeMIS deed veldonderzoek in twee stedelijke scholen via participatieve observatie van de doelgroep bij aankomst, tijdens het OKAN-traject en bij de overgang naar het reguliere regime. Ze hielden ook focus groep discussies met de leerlingen en interviewden de stakeholders.

De plotselinge instroom van nieuwe migranten bracht veranderingen teweeg in de samenstelling van het publiek. Het betrof niet alleen meer Marokkaanse leerlingen, vele nieuwkomers hadden slechts beperkt onderwijs genoten en sommigen waren onbegeleid. De leerkrachten waren niet voorbereid en de integratie in de schoolgemeenschap vroeg specifieke aandacht. De nood tot maatschappelijke integratie noopte tot samenwerking met andere sociale partners. De overgang naar het reguliere regime bleek moeilijk te verlopen en vraagt om voortgezette begeleiding. Velen komen via het watervalsysteem terecht in beroepsonderwijs.

België heeft geopteerd voor het model van specifieke ondersteuning ter compensatie, maar dit belet een structurele aanpassing van het systeem zelf om meer flexibiliteit in het schooltraject toe te laten. Andere Europese landen, zoals Zweden en Denemarken verlenen lange termijn ondersteuning en hebben intercultureel leren geïncorporeerd in het reguliere curriculum.

Download de presentatie.

CURANT: cohousing project voor jongvolwassen vluchtelingen

Rilke Mahieu is als CeMIS-partner (CeMIS zal een evaluatiestudie uitvoeren) betrokken in het CURANT cohousing project van de Stad Antwerpen en het OCMW. Dit wordt ontwikkeld in samenwerking met partnerorganisaties uit het jeugdwerk, de welzijns- en vormingssector.

Het uitgangspunt is de kwetsbare situatie van de doelgroep, die geconfronteerd wordt met beperkte toegang tot de huurmarkt, onduidelijke toekomstverwachtingen en een gebrek aan sociale netwerken. De bedoeling is om hen de kans te geven samen te wonen met jonge vrijwilligers die als buddy willen fungeren. In een eerste fase beoogt men 75 jongvolwassen vluchtelingen van 18 tot 21 jaar te bereiken. Dit zou tot 135 worden uitgebreid in de toekomst.

Download de presentatie.

Paneldebat

In het daaropvolgende paneldebat brachten een directeur van een Antwerpse OKAN-school, Joris Verlinden, een diversiteitscoordinator van de Stad Antwerpen, Sylke Blommaert, en een begeleider in het IKAN-project van UA, Hana Verstraeten, hun ervaringen binnen.