Missie

UCSIA zet de jezuïtische traditie verder van betrokkenheid in universitair onderwijs, onderzoek en maatschappelijke dienstverlening in Vlaanderen en in de Antwerpse regio.

“Het doel van de vereniging is, in het perspectief van een christelijke levensbeschouwing in een geest van openheid en verdraagzaamheid, samen met de leden van de Sociëteit van Jezus en de leden van de Antwerpse universitaire gemeenschap, een hoogstaand internationaal multidisciplinair forum te bieden dat academische reflectie, vorming en dienstverlening ondersteunt en stimuleert over thema’s die bijzondere gestalte geven aan de christelijke levensvisie om aldus dienstig te zijn aan het geloof en bij te dragen tot een meer rechtvaardige samenleving.”  

(Artikel 3 van de statuten).

De missie van UCSIA kadert in de ignatiaanse spiritualiteit. De 34e Algemene Congregatie van de Jezuïetenorde, die in 1995 plaatsvond, zet de verwezenlijking van drie thema’s voorop: geloof en rechtvaardigheid, geloof en cultuur en geloof en interreligieuze dialoog. 

De klemtoon ligt op internationale multidisciplinaire academische projecten die passen in de missie en die het universitair onderwijs, het onderzoek en de dienstverlening ondersteunen, in het bijzonder van de Universiteit Antwerpen (UA). Die speerpuntprojecten geven impulsen aan andere projecten die gericht zijn naar belanghebbenden in de Vlaamse regio met bijzondere aandacht voor de Antwerpse universitaire gemeenschap, de Kerkgemeenschap, het Vlaams onderwijsveld, de Vlaamse beleidsactoren en het breed sociaal-economisch en sociaal-cultureel middenveld.

UCSIA kadert de projecten in een meerjarenthema: “Een Europese gemeenschap: bouwen aan een identiteit van eenheid in verscheidenheid”.  Er blijft evenwel voldoende ruimte voor goede projecten buiten het meerjarenthema die beantwoorden aan de missie van UCSIA.

UCSIA kan:

  • stipendia verlenen voor een langdurig verblijf (sabbatical) aan vorsers in de humane en sociale wetenschappen met een internationale faam
  • zomercursussen opzetten voor jonge vorsers, doctorale studenten en wetenschappers met vooraanstaande geleerden als docenten
  • internationale congressen organiseren
  • interuniversitaire en interdisciplinaire themagroepen organiseren onder leiding van één of meer geleerden van internationale faam met het oog op een publicatie
  • doctorale colloquia voor jonge vorsers organiseren
  • publicaties subsidiëren die binnen de doelstellingen vallen van de UCSIA.

UCSIA

Koningstraat 2
B-2000 Antwerpen
info@ucsia.be
Tel. +32 (0)3 265 49 60

Voorlopige locatie tijdens de renovatiewerken:
Blindestraat 14, 2000 Antwerpen